Προγράμματα σπουδών

Σημαντική παρατήρηση: Τα παρακάτω προγράμματα σπουδών, είναι ευέλικτα ώστε να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που διαμορφώνονται από τις επιλογές των μαθητών και των γονέων. Παράλληλα, το φροντιστήριο αντιμετωπίζει κάθε οικογένεια χωριστά και, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι κοινωνικής ευαισθησίας, προσαρμόζει κατά περίπτωση (προς τα κάτω) τα δίδακτρα.

Χειμερινά Τμήματα

Μαθήματα

Ώρες/εβδομάδα

Μαθηματικά

3

Αρχαία

2

Έκθεση

1

Νεοελληνική Γλώσσα

1

Σύνολο

έως 7

Μαθήματα

Ώρες/εβδομάδα

Μαθηματικά

3

Αρχαία

2

Έκθεση

1

Φυσική

1

Χημεία

1

Νεοελληνική Γλώσσα

1

Σύνολο

έως 9

Μαθήματα

Ώρες/εβδομάδα

Μαθηματικά

3

Αρχαία

2

Έκθεση

1

Φυσική

1

Χημεία

1

Νεοελληνική Γλώσσα

1

Σύνολο

έως 9

Μαθήματα

Ώρες/εβδομάδα

Αρχαία

3

Έκθεση - Νέα Ελλην. Γλώσσα

2

Λογοτεχνία

1

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

2

Φυσική

2

Χημεία

2

Σύνολο

έως 15

Μαθήματα

Ώρες/εβδομάδα

Έκθεση - Νεα Ελλην. Γλώσσα

2

Λογοτεχνία

1

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

2

Φυσική

1

Χημεία

2

Αρχαία προσανατολισμού (Άγνωστο - Συντακτικό - Γραμματική)

5

Λατινικά προσανατολισμού

2

Αρχαία (Γνωστό)

2

Μαθηματικά

2

Φυσική

2

Σύνολο

έως 17

Γ' Λυκείου

Μαθήματα

Ώρες/εβδομάδα

Έκθεση - Νεα Ελλην. Γλώσσα

2,5

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1,5

Αρχαία (Γνωστό) προσανατολισμού

3

Αρχαία (Άγνωστο) προσανατολισμού

4

Ιστορία προσανατολισμού

3

Λατινικά προσανατολισμού

3

Έκθεση - Νεα Ελλην. Γλώσσα

2,5

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1,5

Φυσική προσανατολισμού

3

Χημεία προσανατολισμού

3

Μαθηματικά προσανατολισμού

4

Έκθεση - Νεα Ελλην. Γλώσσα

2,5

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1,5

Φυσική προσανατολισμού

3

Χημεία προσανατολισμού

3

Βιολογία προσανατολισμού

3

Έκθεση - Νεα Ελλην. Γλώσσα

2,5

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1,5

Μαθηματικά προσανατολισμού

4

Αναπτ. Εφαρμ. σε Προγρ. Περιβάλλον

3

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

3

Σύνολο

έως 17

Μαθήματα

Ώρες/εβδομάδα

Έκθεση - Νεα Ελλην. Γλώσσα

2

Έκθεση - ΕΠΑΛ

2,5

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1,5

Μαθηματικά

3

Ανατομία

2

Υγιεινή

1

Σύνολο

έως 11

Θερινά Τμήματα (6 Εβδομάδες)

Γ' Λυκείου

Μαθήματα

Ώρες/εβδομάδα

Έκθεση - Νεα Ελλην. Γλώσσα

4

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

Αρχαία (Γνωστό) προσανατολισμού

3

Αρχαία (Άγνωστο) προσανατολισμού

4

Ιστορία προσανατολισμού

3

Λατινικά προσανατολισμού

3

Έκθεση - Νεα Ελλην. Γλώσσα

4

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

Φυσική προσανατολισμού

3

Χημεία προσανατολισμού

3

Μαθηματικά προσανατολισμού

4

Έκθεση - Νεα Ελλην. Γλώσσα

4

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

Φυσική προσανατολισμού

3

Χημεία προσανατολισμού

3

Βιολογία προσανατολισμού

3

Έκθεση - Νεα Ελλην. Γλώσσα

4

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

Μαθηματικά προσανατολισμού

4

Αναπτ. Εφαρμ. σε Προγρ. Περιβάλλον

3

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

3

Σύνολο

έως 19

Μαθήματα

Ώρες/εβδομάδα

Έκθεση - Νεα Ελλην. Γλώσσα

4

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

Μαθηματικά

3

Ανατομία

2,5

Υγιεινή

1,5

Σύνολο

έως 13

Στο φροντιστηριακό Κέντρο Ιωαννίνων
ο μαθητής έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει
με οικονομικά δίδακτρα