Τηλεδιαγώνισμα

Τηλεδιαγώνισμα

Το Web Exam - Τηλεδιαγώνισμα, επικαιροποιείται διαρκώς ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα προγράμματα σπουδών του ΥΠΕΠΘ.

Στο φροντιστηριακό Κέντρο Ιωαννίνων
ο μαθητής έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει
με οικονομικά δίδακτρα